RAdministradors | COLOMA FOC, Real Decret 513/2019
18285
post-template-default,single,single-post,postid-18285,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

COLOMA FOC, Real Decret 513/2019

Segons el Reial decret 513/2019, la normativa exigeix que es realitzin com minimo 4 revisions anuals dels equips contra incendis. Aquestes revisions, 3 poden fer-les la propietat de la instal·lació i 1 ha de ser per empresa autoritzada.
En el cas que la vulguin realitzar vostès s’ha de deixar constància documental, en cas contrari, si desitgen que ho realitzi l’empresa SERVEIS I MANTENIMENTS COLOMA FOC SL abans comercialment SERVIFOC ) poden sol·licitar pressupost.

SOL·LICITI PRESSUPOST A través DEL NOSTRE FORMULARI DE CONTACTE

TELEFONA A EL 93 349 23 83

Taula I Secció

1a Manteniment Trimestral perquè en prengueu coneixement.

Secció 1a Protecció activa contra incendis

Taula I. Programa de manteniment trimestral i semestral dels sistemes de protecció activa contra incendis

Operacions a realitzar per personal especialitzat del fabricador, d’una empresa mantenidora, o bé, pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació:

Equip o sistema cada tres mesos Sis mesos

Sistemes de detecció i alarma d’incendis.

Requisits generals.

Pas previ: Revisió i/o implementació de mesures per a evitar accions o maniobres no desitjades durant les tasques d’inspecció.
Verificar si s’han fet canvis o modificacions en qualsevol de les components del sistema des de l’última revisió realitzada i procedir a la seva documentació.
Comprovació de funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, i altres elements defectuosos.
Revisió d’indicacions lluminoses d’alarma, avaria, desconnexió i informació en la central.
Manteniment d’acumuladors (neteja de bornas, reposició d’aigua destil·lada, etc.).
Verificar equips de centralització i de transmissió d’alarma.
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Fonts d’alimentació. Revisió de sistemes de bateries:
Prova de commutació del sistema en fallada de xarxa, funcionament del sistema sota bateries, detecció d’avaria i restitució a manera normal.
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Dispositius per a l’activació manual d’alarma. Comprovació de la senyalització dels polsadors d’alarma manuals. Verificació de la ubicació, identificació, visibilitat i accessibilitat dels polsadors.
Verificació de l’estat dels polsadors (fixació, neteja, corrosió, aspecte exterior).
Sistemes de detecció i alarma d’incendis.
Dispositius de transmissió d’alarma. Comprovar el funcionament dels avisadors lluminosos i acústics.
Si és aplicable, verificar el funcionament del sistema de megafonia.
Si és aplicable, verificar la intel·ligibilitat de l’àudio en cada zona d’extinció.

Extintors d’incendi. Realitzar les següents verificacions:
– Que els extintors estan en el seu lloc assignat i que no presenten mostres aparents de danys.
– Que són adequats conforme al risc a protegir.
– Que no tenen l’accés obstruït, són visibles o estan senyalitzats i tenen les seves instruccions de maneig en la part davantera.
– Que les instruccions de maneig són llegibles.
– Que l’indicador de pressió es troba en la zona d’operació.
– Que les parts metàl·liques (filtres, vàlvula, mànega…) estan en bon estat.
– Que no falten ni estan trencats els precintes o els taps indicadors d’ús.
– Que no han estat descarregats totalment o parcialment.
També s’entendrà complert aquest requisit si es realitzen les operacions que s’indiquen en el «Programa de Manteniment Trimestral» de la norma UNEIX 23120.

Comprovació de la senyalització dels extintors.
Boques d’incendi equipades (BIE). Comprovació de la senyalització de les BIEs.
Hidrants. Comprovar l’accessibilitat al seu entorn i la senyalització en els hidrants enterrats.
Inspecció visual, comprovant l’estanquitat del conjunt.
Llevar les tapes de les sortides, greixar les rosques i comprovar l’estat de les juntes dels ràcords.
Comprovació de la senyalització dels hidrants. Greixar la rosca d’accionament o emplenar la cambra d’oli d’aquest.
Obrir i tancar l’hidrant, comprovant el funcionament correcte de la vàlvula principal i del sistema de drenatge.
Columnes seques. Comprovació de l’accessibilitat de l’entrada del carrer i preses de pis.

Comprovació de la senyalització.
Comprovació de les tapes i correcte funcionament dels seus tancaments (greixatge si és necessari).
Maniobrar totes les claus de la instal·lació, verificant el funcionament correcte d’aquestes.
Comprovar que les claus de les connexions siameses estan tancades.
Comprovar que les vàlvules de seccionament estan obertes.
Comprovar que totes les tapes de ràcords estan ben col·locades i ajustades.
Sistemes fixos d’extinció:
Ruixadors automàtics d’aigua.
Aigua polvoritzada.
Aigua nebulizada.
Escuma física.
Pols.

Agents extintors gasosos.
Aerosols condensats. Comprovació que els dispositius de descàrrega de l’agent extintor (filtres, ruixadors, difusors, …) estan en bon estat i lliures d’obstacles per al seu funcionament correcte.
Comprovació visual del bon estat general dels components del sistema, especialment dels dispositius de posada en marxa i les connexions.
Lectura de manòmetres i comprovació que els nivells de pressió es troben dins dels marges permesos.
Comprovació dels circuits de senyalització, pilots, etc.; en els sistemes amb indicacions de control.
Comprovació de la senyalització dels comandaments manuals d’atur i tret.
Neteja general de tots els components. Comprovació visual de les canonades, dipòsits i falques contra la corrosió, deterioració o manipulació.
En sistemes que utilitzen aigua, verificar que les vàlvules, el tancament de les quals podria impedir que l’aigua arribés als ruixadors o pogués perjudicar el correcte funcionament d’una alarma o dispositiu d’indicació, es troben completament obertes.
Verificar el subministrament elèctric als grups de bombament elèctrics o altres equips elèctrics crítics.
Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis. Verificació per inspecció de tots els elements, dipòsits, vàlvules, comandaments, alarmes motobombas, accessoris, senyals, etc.
Comprovació del funcionament automàtic i manual de la instal·lació, d’acord amb les instruccions del fabricador o instal·lador.
Manteniment d’acumuladors, neteja de bornas (reposició d’aigua destil·lada, etc.). Verificació de nivells (combustible, aigua, oli, etc.).
Verificació d’accessibilitat als elements, neteja general, ventilació de sales de bombes, etc. Accionament i greixatge de les vàlvules. Verificació i ajust dels prensaestopas.
Verificació de la velocitat dels motors amb diferents càrregues.
Comprovació de l’alimentació elèctrica, línies i proteccions.
Sistemes per al control de fums i de calor. Comprovar que no s’han col·locat obstruccions o introduïts canvis en la geometria de l’edifici (envans, falsos sostres, obertures a l’exterior, desplaçament de mobiliari, etc.) que modifiquin les condicions d’utilització del sistema o impedeixin el descens complet de les barreres actives de control de fums.
Inspecció visual general. Comprovació del funcionament dels components del sistema mitjançant l’activació manual d’aquests.
Neteja dels components i elements del sistema.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, mediante el análisis de su navegación por nuestro website. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Llámanos